Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

 

Pojďte s námi krok za krokem duhovým pohádkovým rokem“

 

 

 

 

 

2017/2018 – 2019/2020

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Rybnice, příspěvková organizace; okres Plzeň - sever

 

 

 

 

1. Identifikační údaje

 

Název ŠvP

Pojďte s námi krok za krokem duhovým pohádkovým rokem“

Název školy

Mateřská škola Rybnice,okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Adresa školy

Rybnice 105, 331 51 Kaznějov

75005859

Bankovní spojení

Česká spořitelna, č.ú.: 728044399/0800

Telefon / fax

373 333 401 / ---

E-mail

Karafová.L@seznam.cz

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1. 1. 2005

Název zřizovatele

Obecní úřad Rybnice

Součásti školy

Mateřská škola – kapacita : 28 dětí

školní jídelna – výdejna – kapacita : 28 stravovaných

IZO ředitelství

600 071 138

Vedoucí

a hospodářští pracovníci

Lucie Karafová – ředitelka MŠ

Petr Eret - ekonom

Přehled hlavní činnosti školy ( podle zřizovací listiny)

Činnost MŠ je vymezena § 33 –35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání. Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování

Platnost dokumentu

Číslo jednací

Od 1.9. 2017; projednán na pedagogické poradě 28. 8. 2017; č.j. : 99/17

Zpracovala

Lucie Karafová, ředitelka MŠ

 

 

2. Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází v lesnaté oblasti severního Plzeňska, v obci Rybnice. Je umístěna v okrajové, klidné části s možností vycházek do přírody – do lesa, na letiště, ke koním …

Stojí na jižním slunečném svahu s hezkou vyhlídkou. Rozkládá se v bývalé základní škole. Budova je patrová – 1. patro obývá obecní úřad a v přízemí se nachází mateřská škola.

Vnější areál tvoří velká zahrada s pestrým vybavením – průlezky, velké pískoviště, domeček pro děti, kolotoč, houpačky. Zahrada je prostorná s množstvím zeleně. Zřizovatelem je Obecní úřad v Rybnici.

Naše mateřská škola je jednotřídní, využíváme pět místností s příslušenstvím. Kapacita mateřské školy je 28 dětí.Počet pracovníků: 4 (ředitelka,2 učitelky a provozní pracovnice).

3. Podmínky a organizace vzdělávání

Vybavení

Technický stav budovy je dobrý, v roce 2007 byla v budově mateřské školy a obecního úřadu vyměněna okna – plastová; obnovena fasáda, v roce 2009 bylo postaveno nové oplocení pozemku mateřské školy, v roce 2013 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a výměna vnitřních dveří, v roce 2014 byla vyměněna podlahová krytina v kuchyňce a jídelně, v roce 2017 byla vyměněna podlahová krytina v ložnici a proběhla instalace odvětrávání MŠ nutná k následnému zateplení budovy. Dle potřeby dochází průběžně k běžným údržbám i vymalování MŠ.

Mateřská škola je vybavena standardním, leč starším nábytkem, který se postupně snažíme obměňovat za nový a tím zpříjemnit dětem pobyt v mateřské škole. Hračky jsou průběžně doplňovány a obměňovány.Zahrada mateřské školy je účelně zařízena k dostatečnému využití dětí. Je prostorná s množstvím keřů a stromů. Vybavení zahrady je různorodé – velké pískoviště, dřevěná sestava průlezek se skluzavkou, malá skluzavka – slon, houpačka pružinová, houpací lavička, kolotoč, průlezka s kruhovým otvorem a prolézací tunel – stonožka.

Finanční rozpočet na provozní náklady MŠ dáváme ke schválení našemu zřizovateli. Po schválení nám obec převede peníze na náš účet.

 

 

Životospráva a psychosociální podmínky

Dětem je poskytována celodenní plnohodnotná strava. Ranní přesnídávky a odpolední svačinky připravuje p. kuchařka. Dbá na pestrost jídla s množstvím zeleniny, ovoce, mléčných výrobků, celozrnného pečiva a racionálních produktů.

Obědy nám připravují pracovnice školní jídelny ZŠ Kaznějov. Obědy dovážíme v nerezových termosech kolem 11,00 hod. Jsou přepravovány v autě k rozvozu jídla určeném.

Dodržujeme stanovené intervaly mezi jednotlivými jídly. Po celý den je dodržován pitný režim. Do mateřské školy chodí děti v lehkém prodyšném oblečení. V šatně mají oblečení na vycházku. V mateřské škole pravidelně větráme a denně realizujeme pobyt na čerstvém vzduchu (většinou za každého počasí) – formou vycházek do okolí nebo pobytem na školní zahradě. Dopoledne bývají děti venku 1,5 – 2 hodiny a odpoledne za příznivého počasí po odpočinku až do odchodu dětí domů.

Učitelky respektují potřeby dětí, všechny děti mají rovnocenné postavení a jsou vedeny k dodržování pravidel vzájemného soužití v MŠ.Vzdělávací nabídka je dětem tématicky blízká.Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatnosti a přiměřeně reagují pozitivním oceněním.Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná důvěra, ohleduplnost a zdvořilost.

 

Organizační chod

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní a umožňuje organizaci přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V denním programu se střídají činnosti pohybové a klidné, je respektována individuální potřeba spánku. Dostatečně velký prostor třídy a zahrady poskytují dětem volnost i soukromí pro své hry.

 

Rámcový program dětí ve třídě

6,30 – 9,00 herní činnosti, skupinová nebo individuální práce, tělovýchovná chvilka

9,00 – 9,15 svačina

9,15 – 9,45 řízené činnosti – skupinové nebo individuální, dokončení činnosti

9,45 – 11,30 pobyt venku

11,30 – 12,00 oběd

12,00 – 14,00 osobní hygiena, odpočinek na lehátku, poslech pohádky, nabídka her pro nespící děti, vstávání průběžně

14,00 – 15,45 odpolední svačina, herní a pohybové aktivity

 

Zájmové a další aktivity

PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI 1x za 2 týdny od 12,15

Rybničánek“ p.uč. Lavičková

 • poznávání nových technik a materiálů

 

HUDEBNĚ – POHYBOVÉ ČINNOSTI 1 x za 2 týdny od 12,15

 • hra na zobcovou flétnu p.uč. Lavičková

   

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA 1x týdně bazén ZŠ ( 10 lekcí)

p.uč. Lavičková, p.uč. Karafová

 

PROCVIČOVÁNÍ GRAFOMOTORICKÝCH CVIČENÍ

průběžně p.uč. Lavičková, p.uč. Karafová

 

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÉ CHVILKY

průběžně p.uč. Lavičková

 

 

Kulturní a poznávací akce ( viz. Plán kulturních a poznávacích akcí)

 


Organizace vzdělávání

Do MŠ jsou přijímány děti dle podaných platných žádostí zpravidla od 3 let. Po dohodě s ředitelkou je možno přijmout i děti mladší, které v průběhu školního roku dovrší 3 let. Přijímací řízení probíhá v jarním období a jeho termín a podmínky jsou dostatečně předem zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce obecního úřadu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií v níže uvedeném pořadí:

1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, v souladu s §34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) Děti, které mají bydliště v obci Rybnice

3) Děti, které dovrší do 31.8. daného kalendářního roku – 4 let.

4) Děti, které dovrší do 31.8. daného kalendářního roku - 3 let.

5) Děti, které dovrší do 31.12. daného kalendářního roku – 3 let.

6) Děti, které dovrší do 31.8. daného kalendářního roku – 2 let.

7) Děti s celodenní docházkou.

8) Děti, které mají bydliště v jiné obci ( od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity)

9) Individuální situace dítěte – sourozenec v MŠ, sociální potřebnost dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách mateřské školy.

 

Mateřská škola v Rybnici je jednotřídní, rozkládá se v pěti místnostech s příslušenstvím.Máme třídu smíšenou, snažíme se zapojovat do společných her děti všech věkových skupin. Práce v jednotřídní mateřské škole je pestřejší, ale zároveň náročnější na organizaci. To se odráží v metodách a formách práce, které jsou přizpůsobovány věku a schopnostem dětí s přihlédnutím k individualitě dětí.

 

Organizace a provoz školy - viz. Školní a Provozní řád MŠ

 

Řízení mateřské školy

Povinnosti a úkoly pedagogických pracovníků a školnice jsou jasně vymezené v náplni práce. Pracovní porady probíhají dvakrát ročně, rodiče jsou o všem

informováni ústně, v šatně na nástěnce nebo na webových stránkách naší MŠ. Podle

potřeby je uspořádána schůzka s rodiči. Snažíme se o spolupráci s rodiči, o dobrou komunikaci mezi sebou, respektovat názor druhého. Dále spolupracujeme se ZŠ Kaznějov, s Obecním úřadem v Rybnici, s MŠ Kaznějov, s PaedDr.Gruberovou a s Pedagogicko – psychologickou poradnou Plzeň – sever.

 

Plány spolupráce

 

 1. s rodinou

 • rodiče mají zajištěn volný přístup do třídy

 • informovat rodiče prostřednictvím nástěnek o činnosti MŠ apod.

 • trvalé vyvěšení plánu práce MŠ na nástěnce

 • půjčování odborné literatury, pracovních listů nebo vhodných pomůcek pro děti podle zájmu rodičů a jejich potřeb

 • ve spolupráci s rodiči zajišťovat návštěvy jejich pracovišť nebo zajímavých míst

 • třídní schůzky – v září: projednání školního řádu, seznámení s koncepcí a úkoly výchovné práce, s dalšími aktivitami pro děti a rodiče

- v červnu: zhodnocení uplynulého školního roku

- během roku dle potřeby: aktuální problematika

 

 1. akce pro rodiče a další zájemce

- Mikulášská nadílka

 • Vánoce v MŠ

 • Fotografování

 • Den matek

 • Den dětí

 • Karneval

 • Rozloučení s předškoláky

 

 1. zápis do MŠ ( květen)

 • předání drobného dárku dětem, možnost prohlédnutí výstavky prací dětí, pomůcek, knih, prohlídka interiéru mateřské školy

 

 1. se základní školou v Kaznějově

 • během roku návštěvy bazénu dle nabídky ZŠ

 • na začátku školního roku návštěva učitelky MŠ v 1. třídě ZŠ ( adaptace loňských předškoláků na školu)

 • individuální pohovory o dětech, které již opustily MŠ nebo půjdou do 1. třídy, mezi učitelkami MŠ a učitelkami prvních ročníků ZŠ

 • účast výchovné poradkyně při zápise do 1. třídy

 • účast dětí na vyučovací hodině v prvním ročníku ZŠ

 

 1. s MŠ Kaznějov

 • ve spolupráci s MŠ Kaznějov zajistit pro děti možnost navštívit divadelní a filmová představení

 

 1. s Obecním úřadem

 • zajišťování oprav v MŠ, nákupu potřebného materiálu ( viz. Materiální vybavení)

 • předávání pozvánek na akce MŠ

 • navštěvování místní knihovny

 • vystoupení dětí na Vítání občánků

   

 1. s PaedDr. Gruberovou ( klinický logoped)

 • vyhledání vad řeči dětí na začátku školního roku

 • dle doporučení pravidelné návštěvy rodičů s dětmi v ordinaci PaedDr. Gruberové v Plasích

 

 1. s Pedagogicko – psychologickou poradnou Plzeň – sever

 • semináře pro výchovné poradkyně MŠ

 • vyšetření dětí s předpokladem odkladu školní docházky nebo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

   

Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují tři pedagogické pracovnice: ředitelka Lucie Karafová – na plný úvazek, učitelka Petra Lavičková – na plný úvazek a učitelka Zdeňka Burešová - na zkrácený úvazek z důvodu zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti.

Obě učitelky na plný úvazek mají požadované pedagogické vzdělání, zakončené maturitní zkouškou:

L. Karafová – absolventka SPgŠ Stříbro

P.Lavičková - absolventka SpgŠ Karlovy Vary

Aktivně si prohlubují kvalifikaci účastí v akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dále v MŠ pracuje paní Božena Havlíková – školnice na zkrácený úvazek 0,593 a kuchařka na zkrácený úvazek 0,219.V případě nutnosti provozní pracovnice pomáhá při převlékání dětí a při pobytu dětí venku.


 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona, které realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 5 stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory, který zpracovává mateřská škola samostatně.Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení po projednání se zákonným zástupcem a jsou zapracována v individuálním vzdělávacím plánu dítěte.

 

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

V případě vysledování projevů mimořádného nadání u některého z dětí bude MŠ informovat o svém zjištění zákonné zástupce, kteří mohou požádat o vyšetření ve školském poradenském zařízení . Pokud bude dítě diagnostikováno jako mimořádně nadané, bude dále vzděláváno podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Podmínky pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí a byla zabezpečena možnost průběžného odpočinku ( klidové koutky).

Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.V šatně má každé dítě dostatek prostoru pro uložení náhradního oblečení, případně hygienických potřeb.

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí. Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách nebo individuálně, dle potřeb a volby dětí.Všichni zaměstnanci mateřské školy uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup.

 

4. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s pedagogickým dokumentem: „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“. Úkolem naší školy je umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potenciál v podmínkách, které respektují jeho individualitu. Chceme rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte. Při tvorbě školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z koncepce rozvoje MŠ, kde chceme využít pro práci s dětmi prvky ekologické výchovy a postupně vzbuzovat nejen u dětí, ale i u široké veřejnosti povědomí environmentální výchovy.

 

Vzdělávací cíle rámcové – dlouhodobé:

 • pozorovat, prověřovat a obohacovat vědomosti dětí o přírodě, přírodních jevech a zákonech, povedeme děti k ochraně životního prostředí a to tak, aby věděli, že všechno v přírodě má svůj řád, své místo, jak udržovat naši přírodu nejen čistou a zdravou, ale i krásnou a neponičenou

 • osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

   

Školní vzdělávací program s názvem „ Pojďte s námi krok za krokem duhovým pohádkovým rokem “ se skládá ze čtyř integrovaných bloků, přičemž každý blok představuje 1 etapu dlouhé pohádkové cesty, která má vždy podtext jednoho ze 4 ročních období. Každou částí pohádkové cesty (blokem) nás povedou různě barevné stopy (témata) a na každé stopě budou děti provázet rozmanité pohádky (podtémata) o lidech, zvířátkách, pohádkových bytostech, věcech či jevech,které nám právě takto barevné stopy mohli zanechat.Těmito pohádkovými příběhy budou děti nenásilně motivovány k rozvoji poznávání,estetickému vnímání, k pohybovým i pracovním činnostem, sociálnímu vnímání, k lásce k přírodě a k plnění různých úkolů ze všech 5 vzdělávacích oblastí, což by mělo vést k všestrannému rozvoji dítěte. Při plánování konkrétních činností budeme vždy rozlišovat specifické potřeby třídy,dětí.

 

V naší mateřské škole jsme zavedli jednoduchá pravidla soužití :

 • navzájem se zdravíme

 • půjčujeme si hračky a uklízíme je na své místo

 • neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci

 • při konfliktu se snažíme domluvit, navzájem si neubližujeme

 • umíme poděkovat, požádat o pomoc i omluvit se

 • nepoužíváme nevhodná slova

 • nekřičíme na sebe ( šetříme zdraví svoje i ostatních dětí)

 • neběháme po třídě ( abychom neublížili sobě ani ostatním dětem)

 • neskáčeme druhému do řeči

 • chráníme přírodu kolem nás

 

Paní učitelka se zaměřuje na logopedickou prevenci se zařazováním jazykových chvilek v průběhu dne, při kterých provádí s dětmi různá dechová a artikulační cvičení, také gymnastiku mluvidel a nenásilně procvičuje výslovnost dětí při různých říkankách i hrách. Výchovné působení zaměřujeme nejen na rozvoj řeči, ale také na posilování tělesné zdatnosti, estetického cítění a kladného vztahu k přírodě a k místu, ve kterém žijeme.Chceme budovat dobré vztahy mezi dětmi, podporovat zájem o společenské hry a zapojovat do nich jedince, kteří se kolektivu spíše straní, upevňovat u dětí schopnost spolupracovat, ale také se umět prosadit, podřídit či přijmout případnou prohru, podporovat u dětí zájem o získávání nových poznatků a dovedností a soustředění na zadanou práci s pečlivým plněním zadaných úkolů, intenzivně se věnovat logopedické prevenci.

Dostatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným způsobem budeme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládne, dokáže. Nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytneme mu volnost a soukromí, nenutíme děti do činnosti.

Zařazujeme ranní kruh, kde si sdělujeme zážitky, nasloucháme jeden druhému. Naším hlavním zaměřením je oblast ekologická ( vyplývá to z polohy naší mateřské školy), zaměříme se na rozvoj ekologického myšlení, ochranu přírody, třídění odpadu, péči o zvířátka, ale i bezpečnost dětí.

Důraz klademe také na prožitkové učení a úzkou spolupráci s rodinou. Zaměřujeme se na posilování samostatnosti, rozvíjení výtvarných, pracovních a hudebních dovedností.

Naším cílem je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostný, příjemný a aby kvalitně doplňoval rodinnou výchovu a bylo dbáno na harmonický rozvoj každého jedince s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a schopnostem.

 

5. Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika,dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.Tyto jednotlivé oblasti se objevují ve všech činnostech dítěte v průběhu celého dne, prolínají se. Dílčí vzdělávací cíle , vzdělávací nabídka a dílčí kompetence jsou rozpracovány a formulovány v podrobnějším zpracování ŠvP, který je na požádání k nahlédnutí ve třídě MŠ.

 

Pojďte s námi krok za krokem duhovým pohádkovým rokem“

 

Integrovaný blok č. 1: Pohádková cesta dračím královstvím

Témata: Duhové stopy (realizace: září)

Hnědé stopy (realizace: říjen)

Šedé a černé stopy (realizace: listopad)

 

Charakteristika bloku:

Tento blok je směřován k úspěšnému zvládnutí vstupu do nového prostředí, k seznámení s kolektivem a prostorami MŠ, s místem, kde žijeme, k pochopení a respektování jednoduchých pravidel vzájemného soužití, k pozorování barevných změn v přírodě, k seznamování s různými druhy ovoce a zeleniny, s dalšími plody podzimní přírody, s prostředím zahrady, pole a lesa. Naučíme se rozlišovat hnědou a šedou barvu a zjistíme, že ani černá barva nemusí být vždy smutná- vždyť na kominíka si sáháme pro štěstí - a že i když se budou krátit dny, tak tmy, strašidel,draků ani čertů se bát nemusíme, ale na některé zlé lidi si raději dáme pozor! K tomu si pěkně zanotujeme a zahrajeme na hudební nástroje, které se vyrábí často ze dřeva, a při tom zjistíme,že pouze dřevo jako materiál nám na všechno nestačí...

 

 

Integrovaný blok č. 2: Pohádková cesta ledovým královstvím

Témata: Zlaté a stříbrné stopy (realizace: prosinec)

Bílé stopy (realizace: leden)

Světle modré stopy (realizace: únor)

 

Charakteristika bloku:

Na této části pohádkové cesty nás stříbrné a zlaté stopy dovedou k představitelům dobra Andělovi s Mikulášem, k pečení vánočního cukroví a dalším vánočním tradicím. Zvířátkům připravíme překvapení ozdobením stromečku v lese samými dobrotami, rodiče potěšíme předvánoční besídkou a zlatá hvězda betlémská snad ukáže cestu Ježíškovi i do naší školky. Bílé stopy nám přinesou spoustu zimních sněhových radovánek, ale možná i neoblíbenou rýmu s kašlem, a proto si řekneme, jak se správně starat o své zdraví, jak nám vlastně funguje naše tělo a jak jsme vůbec přišli na svět. Po pořádné klouzačce a koulovačce určitě potěší návštěva vyhřáté knihovny, ve které na nás bude čekat spousta knižních pokladů od pohádek, příběhů o zvířátkách, přes básně, komiksy a časopisy až k atlasům a encyklopediím.

Světle modré stopy nás zavedou k pokusům se sněhem a ledem, abychom pochopili koloběh vody, dále na zimní olympijské hry a třeba i na Antarktidu. A ledová královna ve svých světle modrých střevíčkách snad přivede na karneval i spoustu dalších pohádkových bytostí.

 

Integrovaný blok č. 3: Pohádková cesta rozkvetlým královstvím

Témata: Žluté stopy (realizace: březen)

Zelené stopy (realizace: duben)

Růžové a červené stopy (realizace: květen)

 

Charakteristika bloku:

Rozkvetlým královstvím projdeme nejprve žlutými stopami, kde se přivítáme s probouzejícím se sluníčkem, květinami, životem na dvorku, s vracejícími se ptáčky z teplých krajin a oslavíme velikonoce.Zelené stopy naše předškoláky dovedou k zápisu do 1. třídy, za zvířátky na zelenou louku a k vodě a zapojíme se do jarního úklidu a třídění odpadu, aby nám příroda zůstala stále čistá a zelená.Naučíme se rozlišovat růžovou a červenou barvu – barvy lásky – a s nimi se dostaneme k našim nejbližším: mamince, tatínkovi, sourozencům a k dalším členům rodiny – pro všechny připravíme pěkné vystoupení ke Dni maminek. Cestu nám zpříjemní rozkvetlá příroda a načervenalé jahody, ale pozor na červenou barvu na semaforu! Společně oslavíme Den dětí.

 

Integrovaný blok č. 4: Pohádková cesta královstvím dobrodružství

Témata: Oranžové stopy (realizace: červen)

Tmavě modré stopy (realizace: červenec)

 

Charakteristika bloku:

Po oranžových stopách objevíme, že na světě žijí i lidé s jinou barvou pleti a také zvířátka, která u nás nepotkáme jinde než v ZOO. Povíme si, jak se chránit před letním pálícím sluncem, abychom neměli barvu ohnivou. A u ohýnku chvíli zůstaneme – opečem si na něm buřtíky, ale nezapomeneme ho pak pořádně uhasit, abychom nemuseli volat hasiče, ani policii ani záchranku – telefonní čísla na ně si však raději pořádně zapamatujeme! Na závěr našeho duhového roku se s tmavě modrými stopami dostaneme nejen k moři, ale i do vesmíru. A pak už nás čekají kouzelně barevné prázdniny, z nichž si do nového školního roku přivezeme spoustu nových duhových zážitků...

 

6. Evaluační systém

Evaluace vzdělávacího procesu:

 • každodenní vyhodnocení konkrétních činností a her, individuální práce s dětmi - ústní formou provádí učitelka společně s dětmi vždy po ukončení činnosti, individuální hodnocení

 • hodnocení jednotlivých integrovaných bloků – písemně vždy po skončení celého integrovaného bloku provedou obě učitelky

 • celkové hodnocení  – provádí ředitelka MŠ  ve spolupráci s učitelkou vždy na konci školního roku

Hodnocení dětí:

 • hodnocení chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj, relativní posun dítěte – provádí průběžně obě učitelky (záznamy o dětech – důvěrné!)

 • každé dítě má své desky s výkresy, výrobky a pracovními listy, které se ukládají

 

Hodnocení pedagoga:

 • sebehodnocení – provádí obě učitelky každý den rozborem své práce, písemně na konci integrovaného bloku (co se povedlo, nepovedlo, co zlepšit,upravit, apod.)

 • hodnocení učitelky - provádí ředitelka MŠ na základě hospitací a pedagogických porad ( viz. Plán hospitační činnosti ředitelky a Plán pedagogických a provozních porad)

 

Hodnocení podmínek:

 • materiální a psychosociální podmínky hodnotí ředitelka MŠ i učitelka průběžně

 

Hodnocení spolupráce s rodiči :

 • v závěru školního roku hodnocena spolupráce s rodiči - společné akce, účast rodičů na aktivitách školy, jejich pomoc při organizování výletů, apod. - hodnotí ředitelka MŠ na třídní schůzce

 • během roku zjišťujeme názory rodičů na MŠ – naši práci , stravování, jiné připomínky a nápady formou osobních rozhovorů nebo dotazníkem