Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

Škola: Mateřská škola Rybnice

Školní řád Mateřské školy

Č.j.: 121/18

Spisový znak:

Účinnost od: 3.9. 2018

Skartační znak:

Změny:

 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Školní řád Mateřské školy Rybnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace vydává ředitelka MŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Školní řád upravuje provoz a vnitřní režim MŠ, podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

 

 

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

2.1 Provoz MŠ

 

Mateřská škola Rybnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Rybnice 105, Kaznějov, 331 51.

 

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 15,45 hodin.

 

Děti se zpravidla scházejí do 8,00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou dle aktuální potřeby rodičů.

 

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů uzamčena elektrickým zámkem – rodičům s dětmi po zazvonění na venkovní zvonek a kontrole přes kamerový systém odemyká učitelka, po jejich odchodu se dveře opět samy uzamknou.

 

Vyzvedávání dětí se uskutečňuje dle potřeby rodičů, zpravidla po obědě ( 12,00 – 12,15 hodin) nebo po odpoledním odpočinku (14,00 – 15,45 hodin). V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby bude tato skutečnost oznámena oddělení Péče o dítě a zřizovateli. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hodin osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytneli se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí v mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Při příznacích onemocnění v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách MŠ. Zákonným zástupcům doporučujeme pravidelně sledovat nástěnku.

 

 

2.2 Vnitřní režim

 

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí.

Zaměstnanci MŠ: ředitelka Lucie Karafová

učitelka Petra Lavičková

učitelka Zdeňka Burešová

školnice Božena Havlíková

kuchařka Božena Havlíková

 

 

Organizace dne:

 

6,30 – 11,30 hry a činnosti dle volby dětí, řízené činnosti ( námětové, konstruktivní, tělovýchovné, výtvarné, hudební, literární …), dopolední svačina, pobyt venku ( hry na zahradě, vycházka)

 

11,30 – 12,15 oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek

 

12,15 – 14,00 četba před odpočinkem, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

 

14,00 – 15,45 odpolední svačina, hry a činnosti dle volby dětí

 

Organizaci lze pružně přizpůsobit aktuálním potřebám, situacím a akcím MŠ.

 

 

2.3 Přijímací řízení

 

Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín ( od 2. do 16. května) a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do MŠ pro následující školní rok. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů na webových stránkách MŠ, na nástěnce MŠ a na vývěsce Obecního úřadu Rybnice. Děti mohou být přijímány do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita MŠ.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka MŠ. Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list dítěte si rodiče vyzvednou v mateřské škole. Evidenční list dají potvrdit dětskému lékaři. Oba tiskopisy vyplněné ve všech kolonkách vrátí do MŠ ve stanoveném termínu. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které splnilo podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ( podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 

O přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce maximálně 3 měsíců, rozhoduje ředitelka MŠ na základě stanovených kritérií.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

2.4. Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.Dítě, pro které je vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (Mateřská škola Rybnice), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně a to od 8,00 do 12,00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: osobně ředitelce nebo učitelce MŠ, telefonicky nebo e-mailem.

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy (Mateřská škola Rybnice) nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů v Mateřské škole Rybnice, a to v těchto termínech:

 1. ověřování: v přesně stanovený den od 8,00 do 12,00 hod. v období 2.-3. týdne v listopadu (náhradní termín v přesně stanovený den od 8,00 do 12,00 hod. v období 4.týdne v listopadu,

 2. ověřování: v přesně stanovený den od 8,00 do 12,00 hod. v období 2.-3. týdne v únoru (náhradní termín v přesně stanovený den od 8,00 do 12,00 hod. v období 4.týdne v únoru,

 3. ověřování: v přesně stanovený den od 8,00 do 12,00 hod. v období 2.-3. týdne v květnu (náhradní termín v přesně stanovený den od 8,00 do 12,00 hod. v období 4.týdne v květnu.

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

2.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 

 

2.6 Evidence dítěte

 

Zákonní zástupci předají ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu ošetřující lékař dítěte.

Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu v uvedených údajích v Evidenčním listu dítěte ( zejména místo trvalého pobytu, telefon …)

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.7 Stravování dětí

 

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah jeho stravování. Dítě, které je v době podávání jídla přítomno v MŠ, se stravuje vždy. Rodiče přihlašují a odhlašují děti ze stravování nejpozději předcházející den do 10,00 hodin telefonicky. V případě nemoci dítěte si mohou rodiče první den vyzvednout oběd v MŠ po 11,30 hod., na jídlo si přinesou vlastní nádoby, během dalších dnů nepřítomnosti dítěte nelze stravu odebírat. Obědy jsou dováženy v nerezových várnicích ze školní jídelny ZŠ Kaznějov, svačiny se připravují v MŠ.

 

2.8 Organizace provozu MŠ v době školních prázdnin

 

Přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu a v době vánočních prázdnin stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem a informaci o přerušení provozu oznámí zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. V období přerušeného provozu se provádějí případné opravy a rekonstrukce, malování a pravidelná údržba budovy. Toto období se využívá také k čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ.

2.9 Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 • úplata se stanovuje obecně pro všechny děti v MŠ

 • vzdělávání v posledním ročníku MŠ je poskytováno bezúplatně

 • bližší podmínky úplaty za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve směrnici „ Úplata za předškolní vzdělávání“ , která je zveřejněna na nástěnce v chodbě MŠ

 

 

Úplata za školní stravování

 • výše stravného je stanovena v dokumentu „Informace o stravování“, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ

 

Platby probíhají bezhotovostním převodem na účet MŠ . Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Úplata za školní stravování probíhá zpětně do 15. dne v následujícím měsíci.

 

 

3. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

3.1 Práva a povinnosti dětí

 

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy, sociální skupiny)

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku …)

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …)

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem

( vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Dítě má povinnost:

 • respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ

 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 • po dohodě s učitelkou být přítomni ve třídě při výchovně vzdělávacích činnostech

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

 • na pobyt s dítětem v MŠ ( adaptační postup – tzv. zvykání na nové prostředí) dle jeho individuálních potřeb

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ

 • předat osobně dítě učitelce do třídy ( totéž platí u jimi pověřené osoby k předávání dítěte do MŠ)

 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech; pokud dítě jeví známky nemoci ( zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolest břicha, zánět spojivek, kašel, rýma, vši apod.), nemůže být do MŠ přijato

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ:

1) rodiče oznámí učitelce předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ

2) není – li nepřítomnost předem známa, omluví dítě v MŠ co nejdříve

3) po skončení infekční nemoci dítěte přinesou rodiče potvrzení od lékaře, že může být dítě do kolektivu opět přijato

 • oznamovat neprodleně každou změnu související s dítětem ( změny bydliště, telefony, zdravotní stav …)

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 • dodržovat provozní dobu MŠ

 

3.3 Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

 • rodiče mohou konzultovat záležitosti týkající se jejich dítěte, provozu a organizace MŠ, výchovně vzdělávací práce apod. s učitelkou nebo s ředitelkou MŠ ve třídě nebo v ředitelně, případně si mohou čas rozhovoru s učitelkou nebo ředitelkou předem domluvit

 • další možnost konzultací je při třídních schůzkách s rodiči

 • příležitosti k neformálním rozhovorům o dětech poskytují také společné akce a slavnosti pro děti a rodiče v mateřské škole

 

 

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

4.1 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Učitelka zodpovídá za dítě od doby, kdy je osobně převezme od rodičů ( pověřené osoby), až do doby, kdy je předá rodičům ( pověřené osobě).

Učitelka předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonnými zástupci dítěte.

Při pobytu mimo území MŠ zajišťuje učitelka bezpečnost nejvýše dvaceti dětí z běžných tříd nebo dvanácti dětí se zdravotním postižením. Při činnostech a akcích náročnějších na bezpečnost určí ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí další učitelku nebo jinou právně způsobilou osobu ( školnici).

 

4.2 Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • vytváření příjemného, pohodového prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně

 • dospělí jsou ve svém chování a vystupování dětem příkladem

 • vedení ke zdravému životnímu stylu

 • formou pohádek a příběhů seznamovat děti s možnostmi nebezpečí

 • dramatizace reakce na obranu proti nebezpečí, jak se zachovat, co udělat („ Co bys dělal, kdyby...“)

 • nácvik praktických dovedností v oblasti psychické a sociální regulace chování a mezilidských vztahů

 • rozvíjení a podporování přátelských vztahů mezi dětmi bez projevů agresivity

 • zařazování her a činností k vytváření prosociálního chování ( vzájemná pomoc, tolerance, soucítění s druhým, vstřícnost …)

 • nepřipouštět podceňování a zesměšňování dětí

 • vytváření vzájemné důvěry a tolerance mezi dětmi a dospělými

 • spolupracovat s rodiči a poskytovat jim v této oblasti potřebné informace (nástěnky, akce v MŠ, rozhovory …)

 

5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a pro všechny zaměstnance školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 28.8. 2017

Školní řád nabývá účinnosti od 3.9. 2018

 

 

Lucie Karafová

ředitelka MŠ Rybnice